ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Degene die Rollingwood Media & Services opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren;
Rollingwood Media & Services: Eenmanszaak

ARTIKEL 1: Definities & Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Rollingwood Media & Services diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een opdrachtgever levert.
2. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Rollingwood Media & Services zijn aanvaard.
3. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: AANBIEDING & ACCEPTATIE
1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Rollingwood Media & Services zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2. Indien Rollingwood Media & Services op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Rollingwood Media & Services de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Rollingwood Media & Services de opdrachtgever schriftelijk of per email mee dat er eerst een vooronderzoek/ overleg dient plaats te vinden vóór dat Rollingwood Media & Services de feitelijke opdracht kan starten.
3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Rollingwood Media & Services een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd, dan wel nadat Rollingwood Media & Services geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen.
4. Indien of nadat Rollingwood Media & Services een offerte aan opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan Rollingwood Media & Services de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Rollingwood Media & Services gerechtigd om van de uitvoering van de werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Rollingwood Media & Services zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is opdrachtgever aan Rollingwood Media & Services een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
5. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan Rollingwood Media & Services te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.
6. Aanvullende afspraken en/of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van Rollingwood Media & Services zijn bevestigd.
7. Rollingwood Media & Services is bevoegd om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Rollingwood Media & Services voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
8. Opdrachtgever dient Rollingwood Media & Services bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken danwel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.
9. Rollingwood Media & Services is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Rollingwood Media & Services zijn medegedeeld.

ARTIKEL 3: SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER ENERGIELABEL OPNAMES

1. Een opname voor een energielabel (EP-W / basis methode voor de bestaande bouw ) bestaat uit een globale, non-destructieve, visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare zaken mbt het afgeven van een energielabel volgens de dan geldende NTA 8800 en certificatie proces conform de BRL9500 normen worden gerapporteerd / meegenomen. De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt van steekproeven, zodat niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare zaken mbt het afgeven van een energielabel worden geconstateerd en in het rapport worden vermeld.
2. De volgende specificatie vallen in elk geval niet onder een energielabel opname:
• controle of uitvoering van bouwtechnische en/of installatietechnische berekeningen en metingen;
• controle van grondoppervlakte en perceel grootte;
• controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel
waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
• controle van installaties op dakken, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar en alleen wanneer dit veilig wordt geacht door de inspecteur.
• verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen, waaronder vloerbedekking, of onderdelen, teneinde achterliggende installaties en/of constructies te beoordelen;
• hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de opname;
• gedetailleerd bouwkundig onderzoek.
3. Rollingwood Media & Services zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten, doch geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
4. Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de inspectie voor Rollingwood Media & Services toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van mogelijk is. Is er sprake van collectieve installaties is het belangrijk om, waar mogeijk toegang te krijgen tot de collectieve installaties. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is, of dat het object niet kan worden geinspecteerd, is Rollingwood Media & Services niet verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.
5. Gebruik wordt gemaakt van informatie verstrekt door opdrachtgever ten behoeve van het opstellen van de energielabel, indien aanwezig. (voorbeelden: facturen met adres en datum mbt isolatie, glas, zonnepanelen en andere zaken relevant voor het opstellen van de energielabel, bouwvergunningen, bouwtekeningen, etc. ). Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van gedeelde informatie. Rollingwood Media & Services heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van gestrekte informatie van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.
6. Ten behoeve van de energielabel opname worden de begane grondvloeren zonder technische hulpmiddelen visueel geïnspecteerd, recht onder het kruipluikdeksel indien het kruipluik aanwezig, redelijkerwijs bereikbaar is en geopend kan worden.
7. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan, die onder het bereik van het onderzoek vallen, zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
8. De objecten worden door Rollingwood Media & Services, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd en genoteerd/ gemeten.
9. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Rollingwood Media & Services opgestelde rapportages en verstrekte labels na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Rollingwood Media & Services door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan Rollingwood Media & Services kenbaar zijn gemaakt, wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de uitgevoerde inspectie, opgestelde rapportages en verstrekte label. Rollingwood Media & Services heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.
10. Gegevens van de opname worden geregistreerd in een monitorbestand van de gecertificeerde software gebruikt om een energielabel te verwerken. Deze gegevens zullen binnen 6 maanden worden opgenomen in een landelijk gegevensbestand voor energielabels.
11. Opdrachtgever heeft volledig recht van inzage in het opgemaakte projectdossier voor het opgenomen object. Als er inzage in het projectdossie wordt gevraagd ten behoeve van een herberekening mag er gebruik gemaakt worden van de door opdrachtgever gegeven informatie ten tijde van de originele opname.
12. De certificerend instantie mag achteraf een controle/ audit uitvoeren. Bij een controle bezoeken de certificaathouder en certificatie instelling gezamenlijk de woning, nadat de energieprestatie rapport is vastgesteld. Opdrachtgever is verplicht hieraan mee te werken. Geeft de opdrachtgever geen toestemming om de woning te betreden of een afspraak te maken zal de certifcatie instelling ervoor zorgen dat de opgestelde energieprestatie rapport wordt verwijderd uit het landelijke gegevensbestand. Dit conform het proces certificaat BRL 9500

ARTIKEL 4: PRIJZEN

1. Voor standaarddiensten zoals op de site www.rollingwoodmediaservices.nl vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Hier wordt geen aparte offerte voor uitgebracht.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte.
3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief of zal dit in overleg bepaald worden.
4. Kosten van gewenste aanvullingen en/of wijzigingen na het tot stand komen van de overeenkomst door opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Opdrachtgever krijgt altijd de actuele totaalprijs van de opdracht bevestigd. Actuele prijzen en meerprijzen bij grotere of afwijkende objecten (energielabels) zijn terug te vinden op de website van Rollingwood Media & Services. Prijzen mbt de meeste mediaservices zijn in overleg.

ARTIKEL 5: DIVERSEN

1. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en mits dit geen langere reistijd dan 10 minuten vergt vanaf het object. Rollingwood Media & Services is gerechtigd hiervoor een vooraf overeen te komen vergoeding te vragen. In onderhavige situaties zal Rollingwood Media & Services gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Rollingwood Media & Services kan van opdrachtgever verlangen om een sleutelverklaring te ondertekenen.

ARTIKEL 6: BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Rollingwood Media & Services aan te wijzen bankrekening te geschieden.
2. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door Rollingwood Media & Services aanspraak gemaakt worden op:
• De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• De berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke
Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW.
• De berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD, AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

1. Tot aan het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij Rollingwood Media & Services.
2. Het is opdrachtgever verboden de door Rollingwood Media & Services aan opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
3. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Rollingwood Media & Services vervaardigde rapportages, geleverde media (fotografie, video, muziek, ontwerpen) berusten bij Rollingwood Media & Services. Afwijkingen hiervan dienen vastgelegd te worden in een apart overeenkomst. Rollingwood Media & Services heeft het recht de door Rollingwood Media & Services vervaardigde rapportages en media aan derden te verstrekken. Afwijkingen hiervan dienen vastgelegd te worden in een apart overeenkomst.

ARTIKEL 8: OPZEGGING/BEEINDIGING OVEREENKOMST

1. De tussen opdrachtgever en Rollingwood Media & Services gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan opdrachtgever is verleend dan wel op opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
2. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Rollingwood Media & Services gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Rollingwood Media & Services bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van
Rollingwood Media & Services op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
3. Rollingwood Media & Services heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 10: KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSTELLINGEN

1. Opdrachtgever dient klachten jegens Rollingwood Media & Services met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, danwel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming of schade redelijkerwijs door opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Rollingwood Media & Services te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van zes maanden na het afronden van de inspectie, media opdracht of het uitbrengen van de rapportage door Rollingwood Media & Services.
2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Rollingwood Media & Services.
3. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.
4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Rollingwood Media & Services bereiken na de in de hierboven genoemde geldigheidstermijn van 6 maanden worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding en kunnen niet in behandeling worden genomen.
5. Klachten inzake facturen van Rollingwood Media & Services dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum door Rollingwood Media & Services te zijn ontvangen.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Rollingwood Media & Services jegens opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door Rollingwood Media & Services of door haar in het kader
daarvan ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Rollingwood Media & Services zal worden uitgekeerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een
schadevergoeding voor rekening van Rollingwood Media & Services komt, geldt voor opdrachtgever een eigen risico van € 500,00.
2. Indien Rollingwood Media & Services aansprakelijk is voor de schade, heeft Rollingwood Media & Services het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde medewerking te verlenen. Indien opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Rollingwood Media & Services hierover vooraf schriftelijk is geïnformeerd of Rollingwood Media & Services de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.
3. Rollingwood Media & Services is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten gevolge van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend of doorslaand vocht.
4. Rollingwood Media & Services is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Rollingwood Media & Services verstrekte informatie die Rollingwood Media & Services vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. Rollingwood Media & Services zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt of is dit in het dossier van het object duidelijk terug te vinden.
5. Opdrachtgever vrijwaart Rollingwood Media & Services voor alle schade die Rollingwood Media & Services mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing
en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.

ARTIKEL 12: VERVALTERMIJN

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Rollingwood Media & Services onverwijld schriftelijk aan Rollingwood Media & Services mee te delen.
2. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle door Rollingwood Media & Services te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Op de overeenkomst tussen Rollingwood Media & Services en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Midden-Nederland.